POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Nowe kwalifikacje trenerskie i instruktorskie Polskiego Związku Judo

Zarząd PZ Judo, uwzględniając stan prawny wprowadza w judo kwalifikacje trenerskie i instruktorskie!

Uchwała
Zarządu Polskiego Związku Judo
z dnia 25.08.2017 r.

w sprawie: realizacji projektu "EDUKACJA"

Na podstawie (§ 28 pkt 18) Statutu Polskiego Związku Judo, Zarząd Polskiego Związku Judo (Zarząd PZ Judo) uchwala, co następuje:
§ 1
Zarząd PZ Judo, uwzględniając stan prawny po tzw. deregulacji zawodu trenera, od dnia 1 listopada 2017 r. postanawia wdrożyć nowe zasady szkolenia kadr trenerskich.

§ 2
Od dnia podjęcia niniejszej uchwały Zarząd PZ Judo, uwzględniając stan prawny wprowadza w judo następujące kwalifikacje trenerskie i instruktorskie:

1. instruktor ukemi judo, kwalifikacja nowa, przewidywany poziom 3 SRKS*;
2. instruktor asystent judo, kwalifikacja nowa, przewidywany poziom 3 SRKS;
3. - trener kl-III PZ Judo, dotychczasowy instruktor, przewidywany poziom 4 SRKS;
4. - trener kl-II PZ Judo, dotychczasowy trener kl-II, przewidywany poziom 5 SKRS;
5. - trener kl-I PZ Judo, dotychczasowy trener kl-I, przewidywany poziom 6 SKRS;
6. - trener kl-M PZ Judo, dotychczasowy trener kl-M, przewidywany poziom 7 SKRS.

*SRKS - Sektorowa Rama Kwalifikacji Sportowych

§ 3
W związku z podjęciem niniejszej uchwały, Zarząd PZ Judo uzna ważność kursów i szkoleń które:
1. rozpoczęły się przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, ale jeszcze przed ich zakończeniem programy, wymagania dla kandydatów i dane organizacyjne kursów i szkoleń zostaną, zgłoszone do PZ Judo, uzyskają akceptację Związku i zostanie im przyznany poziom zgodnie z § 2;
2. rozpoczną się po dniu podjęcia niniejszej uchwały, ale jeszcze przed ich zakończeniem i przed dniem 1 listopada 2017 r. ich programy, wymagania dla kandydatów i dane organizacyjne zostaną przesłane i zgłoszone do PZ Judo, uzyskają akceptację Związku i zostanie im przyznany poziom zgodnie z § 2;
3. których rozpoczęcie planowane jest po dniu 1 listopada 2017 r.), jeżeli w terminie na co najmniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia ich programy, wymagania dla kandydatów i dane organizacyjne zostaną przesłane i zgłoszone do PZ Judo, uzyskają akceptację Związku i zostanie im przyznany poziom zgodnie z § 2;

§ 4
Od dnia podjęcia niniejszej uchwały PZ Judo nie będzie licencjonował absolwentów kursów i szkoleń, które nie zostały zgłoszone i nie uzyskały akceptacji zgodnie z wymogami opisanymi w § 3 uchwały.

§ 5
PZ Judo uznaje wszystkie tytuły instruktorskie i trenerskie uzyskane przed datą podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6
Nowe: treści programowe, wymagania dla kandydatów, wymagania organizacyjne, zasady wymiany dotychczasowych dokumentów instruktora na trenera kl-III i inne regulacje dotyczące treści niniejszej uchwały zostaną opublikowane w odrębnym trybie.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.