POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Polski Związek Judo ogłasza konkurs ofert na organizację zawodów z kalendarza imprez PZ Judo na rok 2019

Oferta uznana za prawidłowo złożoną winna spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być złożona wyłącznie na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia.

2. W przypadku składania oferty przez dany podmiot na więcej niż jedne zawody, oferta na organizację każdych zawodów winna być złożona oddzielnie.

3. Oferta winna być w sposób właściwy podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z KRS podmiotu lub innym dokumentem rejestrowym.

4. W przypadku braku posiadania pieczęci przez podmiot składający ofertę obok złożonych podpisów osób upoważnionych winny być czytelnie napisane ich imiona i nazwiska.

5. Oferty winny być dostarczone do siedziby PZ Judo w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2018 roku do godziny 14.00 ( liczy się data i godzina wpływu oferty do biura PZ Judo). Istnieje możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną na adres : szkolenie@pzjudo.pl (scan oferty) - należy wówczas uzyskać z Biura PZ Judo potwierdzenie wpływu oferty.

6. Oferty oceniać będzie powołana przez Zarząd PZ Judo Komisja Konkursowa. Z prac komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół. Jeżeli decyzje komisji konkursowej o przyznaniu konkretnych imprez będą jednogłośne to wówczas jej decyzje staną się ostateczne. W przypadku niejednogłośnych decyzji Komisji Konkursowej decyzję ostateczną podejmie jednoosobowo Prezes PZ Judo po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji Konkursowej. Od tak podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Podmiot, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie na podpisanie umowy z PZ Judo o ich organizację określającą szczegółowe warunki organizacji zawodów na:

40 dni przed datą rozpoczęcia zawodów dla imprez z 1 kwartału 2019
60 dni przed datą rozpoczęcia zawodów dla imprez z 2 kwartału 2019
180 dni przed datą rozpoczęcia zawodów dla imprez z 3 i 4 kwartału 2019

8. O wynikach Konkursu PZ Judo powiadomi na swojej stronie internetowej