POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa 22.12.2016
Uchwały Zarządu PZJudo, kadencja 2016-2020

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo – posiedzenie nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Obecni na zebraniu:
1) Jacek Zawadka,
2) Cezary Borzęcki,
3) Juliusz Kowalczyk,
4) Andrzej Falkiewicz,
5) Jacek Biernat,
6) Tomasz Gadaj,
7) Andrzej Jasiński,
8) Józef Jopek,
9) Zenon Mościński,
10) Adam Poździk,
11) Mariusz Radziewski.
12) Jacek Skubis – zaproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 1/1/2016
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Związku Judo kadencji 2016-2020.

Na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Skład osobowy Zarządu Polskiego Związku Judo kadencji 2016-2020, ukonstytuował się następująco:
1) Prezes Zarządu – Jacek Zawadka,
2) Wiceprezes ds. sportowych – Cezary Borzęcki,
3) Wiceprezes ds. organizacyjnych – Juliusz Kowalczyk,
4) Sekretarz – Andrzej Falkiewicz,
5) Członek – Jacek Biernat,
6) Członek – Tomasz Gadaj,
7) Członek – Andrzej Jasiński,
8) Członek – Józef Jopek,
9) Członek – Zenon Mościński,
10) Członek – Adam Poździk,
11) Członek – Mariusz Radziewski.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 11 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 13 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął decyzję o:
1) zawieszeniu z dniem 28 grudzień 2016 do dnia 20 stycznia 2017 działania regulaminu zmiany barw klubowych i wstrzymaniu możliwość zmiany barw do czasu opublikowania nowego regulaminu 20.01.2016.
2) rozpatrzeniu wszystkich wniosków o zmianę barw klubowych zawodników, które wpłyną do 27 grudnia 2016 na podstawie zapisów obecnego regulaminu. Rozpatrzone zostaną tylko wnioski posiadające komplet wymaganych dokumentów.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2016.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 11 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/1/2016

Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Funduszu PAFPIO w wysokości 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację celów statutowych.
Dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki i weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza się Prezesowi Polskiego Związku Judo p. Jackowi Zawadce oraz następującym członkom zarządu: p. Cezaremu Borzęckiemu i p. Mariuszowi Radziewskiemu.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 10 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/1/2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w klubie Czarni Bytom w celu zapewnienie płynności finansowej Polskiego Związku Judo

Na podstawie § 28 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. W związku z zadłużeniem Polskiego Związku Judo, przejętym po poprzednim Zarządzie, Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki (zawarciu umowy pożyczki) w klubie Czarni Bytom w kwocie nieprzekraczającej 460 000 zł, w celu zapewnienia płynności finansowej Związku.
2. Szczegóły pożyczki, o której mowa w ust. 1, w tym harmonogram jej spłaty, określi umowa pożyczki.
3. Dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki powierza się Prezesowi Polskiego Związku Judo p. Jackowi Zawadce oraz następującym członkom zarządu: p. Cezaremu Borzęckiemu i p. Mariuszowi Radziewskiemu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 10 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 5/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd upoważnia do dysponowania rachunkiem bankowym przez następujące osoby:
Jacek Zawadka, Cezary Borzęcki, Mariusz Radziewski, Andrzej Falkiewicz i Juliusz Kowalczyk.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 10 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 1 i 4 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
W nawiązaniu do umowy na organizację Mistrzostw Europy Seniorów w 2017 r. podpisanej przez poprzedni Zarząd z firmą PRO POLSKA Zarząd postanowił podpisać aneks w & 7 punkt 5 i 6 dotyczących zobowiązań związku w przypadku odstąpienia od umowy

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 10 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 4 i 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
W związku z problemami finansowo-organizacyjnymi Zarząd postanowił nie finansować najbliższego campu dla grup młodzieżowych w Elblągu, jednakże ze względu na jakość tego campu Zarząd zaleca klubom udział na koszt własny.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd zadecydował, że delegatami na kongres trenersko-sędziowski w Baku w dniach 5-8.01.2017 będzie w-ce prezes ds. sportowych Cezary Borzęcki i Krystyna Macioszczyk - sędzia międzynarodowy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ze względu na stan finansowo organizacyjny związku, Zarząd zadecydował , że najbliższy wyjazd kadry seniorów do Japonii zostaje odwołany.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd do rozwiązania bieżących spraw sportowych powołuje zespół roboczy w składzie:
1) przewodniczący Cezary Borzęcki
2) członek Józef Jopek,
3) członek Andrzej Jasiński,
4) członek Jacek Biernat
5) członek Juliusz Kowalczyk.
Zespół po głębokiej analizie rankingu, najlepszych zawodników, rozmów z trenerami klubowymi, opinią rady trenerów zarekomenduje wyjazd do Mittersill. Wyjazd musi być zrealizowany aktualnie na koszt klubów. Poniesione koszty zostaną zwrócone przez Polski Związek Judo po otrzymaniu środków ministerialnych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd podejmuje decyzje o stworzeniu podstrony biuletynu informacji publicznej na stronie pzjudo.pl, zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na której będą publikowane m.in. wszystkie informacje z pracy zarządu, uchwały zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/1/2016

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do Ministra Sportu i Turystyki o przeprowadzenie kontroli w Polskim Związku Judo.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 7 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sprawy inne:

O 12:40 zebranie opuścił Zenon Mościński , o 14:00 zebranie opuścił Mariusz Radziewski o 15:45 zebranie opuścił Andrzej Falkiewicz , zebranie o 16:40 opuścił Józef Jopek
Wniosek zarządu nr 1 : zarząd powołuje Pana Juliusza Kowalczyka, vice prezesa do spraw organizacyjnych jako osobę, która przygotuje audyt i wszystkie niezbędne do tego parametry.