POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Komunikat Zarządu PZJudo w sprawie projektowanego programu Sprawozdawczego Kongresu PZJudo

Zarząd Polskiego Związku Judo informuje delegatów na Sprawozdawczy Kongres Polskiego Związku Judo, że Komisja Statutowa przekazała zarządowi w dniu 31.05.2017 roku uchwałę, w której wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad Kongresu Sprawozdawczego w dniu 17.06.2017 punktów dotyczących dyskusji i uchwalenia Statutu PZ Judo 2017, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia wyczerpujących konsultacji środowiskowych i konsultacji prawnych.

Treść uchwały w załączeniu.

W związku z powyższym, zarząd Polskiego Związku Judo przedstawia skorygowany projekt porządku obrad Sprawozdawczego Kongresu PZ Judo, który odbędzie się w dniu 17.06.2017 w Warszawie:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości
2. Wybór Prezydium Kongresu (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza)
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybory Komisji:
a) Mandatowej
b) Uchwał i Wniosków
c) Skrutacyjnej
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 19.12.2016 – 31.05.2017.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZ Judo za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały przez Kongres w sprawie zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu PZ Judo z działalności w okresie od 19.12.2016 – 31.05.2017.
11. Podjęcie uchwały przez Kongres w sprawie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZ Judo za 2016 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Statutowej.
13. Wolne wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
15. Zakończenie obrad