POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 03.01.2017

Warszawa 03.01.2017
Uchwały Zarządu PZJudo, kadencja 2016-2020

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo – posiedzenie nr 1/2017 z dnia 3 styczeń 2017 r.

Obecni na zebraniu:
1) Jacek Zawadka,
2) Cezary Borzęcki,
3) Juliusz Kowalczyk,
4) Andrzej Falkiewicz,
5) Jacek Biernat,
6) Tomasz Gadaj,
7) Zenon Mościński,
8) Adam Poździk,
9) Jacek Skubis – zaproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 1/1/2017
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu Polskiego Związku Judo

Na podstawie § 28 pkt 18 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Judo uchwala Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Judo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/1/2017
Na podstawie § 28 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Judo uchyla uchwałę nr 3/1/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Funduszu PAFPIO w wysokości 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację celów statutowych, z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty pożyczki od osoby prywatnej obniżającej prowizję pożyczki o 50%

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 3/1/2017
Na podstawie § 28 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z zadłużeniem Polskiego Związku Judo, przejętym po poprzednim Zarządzie, Zarząd Polskiego Związku Judo zatwierdza decyzję podjętą przez cały Zarząd PZJudo w dniu 29.12.2016 r. o zaciągnięciu pożyczki (zawarciu umowy pożyczki) u osoby prywatnej w kwocie nieprzekraczającej 490 000 zł, w celu zapewnienia płynności finansowej Związku.
2. Dopełnienie formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki powierzono następującym członkom zarządu: viceprezesowi Cezaremu Borzęckiemu i p. Jackowi Biernatowi.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 4/1/2017
W sprawie seminarium trenerskiego w Rawie Mazowieckiej w dniach 20-22.01.2017r. w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Judo upoważnia Prezesa związku do podjęcia działań w sprawie organizacji seminarium trenerskiego w dniach 20-22.01 . 2017 r. w Rawie Mazowieckiej
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 5/1/2017
W sprawie niefinansowania szkolenia kadr młodzieżowych do dnia 26.02.2017 r.

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
W związku z brakiem ogłoszenia wyników konkursu na dzień 03.01.2017 o kwocie dotacji z funduszu FRKF oraz problemami finansowo-organizacyjnymi PZ Judo, Zarząd postanowił nie finansować szkolenia kadr młodzieżowych do dnia 26.02.2017r. Jeżeli kluby podejmą decyzje wysłania na własny koszt na imprezy międzynarodowe zawodniczki i zawodników, którzy spełniają dotychczasowe wymogi regulaminowe mogą oni być zgłoszeni do zawodów. Do czasu powstania nowego regulaminu rankingu i zasad powoływania do kadr narodowych imprezy międzynarodowe rozegrane do dnia 26.02.2017r. mogą nie być brane pod uwagę do kwalifikacji do imprez mistrzowskich.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 6/1/2017
W sprawie zorganizowani w Warszawie 11 lutego 2017r. Pucharu Polski Seniorek i Seniorów
Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu w Warszawie 11 lutego 2017 r. Pucharu Polski Seniorek i Seniorów, który będzie kwalifikacją do EO Katowice i EO Praga.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 7/1/2017
Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd informuje że przygotowania do Mistrzostw Europy Seniorów w Warszawie w dn. 20-23 kwietnia 2017 r. będą poprowadzone przez trenerów klubowych.
§ 2.
Zarząd prosi trenerów klubowych zawodników i zawodniczek potencjalnych kandydatów na start w Mistrzostwach Europy Seniorów w Warszawie o przesłanie autorskiej koncepcji przygotowań do Mistrzostw do dnia 12.01.2017 na mail : pzjudo@pzjudo.pl

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 8/1/2017
Na podstawie § 28 pkt 10 i 18 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Judo zawiesza działanie Komisji Dan w związku z budową nowej struktury organizacyjnej.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 9/1/2017
W sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu do spraw sędziowskich.

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd powołuje panią Krystynę Macioszczyk, na Pełnomocnika Zarządu do spraw sędziowskich do czasu powołania nowej komisji sędziowskiej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 8 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 10/1/2017
W sprawie nie finansowania wyjazdu do Mittersill.

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§ 1.
W związku z problemami finansowo-organizacyjnymi Zarząd postanowił nie finansować wyjazdu do Mittersill.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 6 członków Zarządu Polskiego Związku Judo.
W wyniku głosowania:
Za: 5 osób
Przeciw : 0 osób
Wstrzymało się: 1 osoba
Uchwała została podjęta.